Get Adobe Flash player

Doposażenie Szkoły Leśnej na Barbarce. Dzieci i młodzież uczą się jak chronić przyrodę!

Termin realizacji projektu: marzec-listopad 2019

Cele projektu:
•    podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego,
•    wspieranie działań mających na celu zwiększenie zaangażowania społecznego oraz poziomu odpowiedzialności indywidualnej w obszarze ochrony środowiska,
•    przybliżenie dzieciom i młodzieży oraz społecznościom lokalnym działań sprzyjających ochronie środowiska, poprawie warunków życia mieszkańców, 
•    popularyzacja przyrody województwa kujawsko - pomorskiego i jej różnorodności biologicznej,
•    poznanie sposobów przeciwdziałania zmniejszaniu różnorodności biologicznej,
•    kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców województw kujawsko-pomorskiego,
•    promocja obszarów chronionych pod względem ochrony zasobów genowych gatunków,
•    promocja atrakcji przyrodniczych i kulturowych województwa kujawsko - pomorskiego,,
•    promowanie i wprowadzanie w życie zrównoważonego rozwoju,

Beneficjenci: dzieci i młodzież ze szkół z terenu województwa kujawsko-pomorskiego,

Działania projektu:
•    uzupełnienie i rozbudowa stanowisk edukacyjnych poprzez zakup elementów edukacyjnych tj:
1. Multilabirynt – budowa warstwowa lasu 1szt.– zakres edukacyjny: nazwy warstw leśnych, nazwy wraz z opisem gatunków charakterystycznych dla danej warstwy.
2. Gra plenerowa – „Płaz czy gad” –labirynt natury -1szt.– zakres edukacyjny: gatunki płazów i gadów, cykle rozwojowe, typy zamieszkiwanych siedlisk.
3. Mrowisko/kretowisko -1szt.- zakres edukacyjny: budowa mrowiska nadziemna i podziemna część oraz budowa kretowiska z gniazdem z trawy i liści oraz spiżarnią, w której znajduje się pożywienie.
4. "Zielona klasa" - miejsce dla grup zorganizowanych wyposażone w tablcę "Zwierzęta i rośliny Barbarki", tablicę kredową, kosze do segregacji, stojaki na rowery, skrzynia z technoratanu na materialy i środki dydaktyczne.

Finansowanie: Projekt sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu