Get Adobe Flash player

Pamiętajmy o Barbarce” Wspieranie opieki nad miejscami pamięci oraz miejscami trwałego upamiętnienia.

Termin realizacji projektu: od 1 sierpnia do 11 listopada 2019 r.
 Cele projektu:
- upowszechnienie wiedzy na temat miejsc pamięci zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Toruń, w tym MPN Barabarka,
- aktywizacja dzieci i młodzieży w opiece nad miejscami pamięci w tym MPN Barbarka,
- kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu MPN,
 - rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych i dobra wspólnego,
- pogłębienie wiedzy historycznej,
- wzrost świadomości historycznej,
- kształtowanie postaw patriotycznych,
- rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku dla symboli narodowych,
- umożliwianie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturowych i patriotycznych,
- wzrost więzi z ojczyzną, swoim miastem,
- dostrzeżenie piękna kraju ojczystego,
- kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej,
- rozwijanie aktywnego udziału w życiu społeczności szkolnej i lokalnej,
- kształtowanie szacunku dla własnego państwa,
- kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości o podłożu historyczno
- patriotycznych

Adresaci projektu:
uczniowie z klas VI, VII,VIII, klas gimnazjalnych oraz ponadpodstawowych szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Toruń

Działania:
1.    Organizacja warsztatów ekologiczno - historycznych na terenie kompleksu leśnego Barbarka realizowanych w okresie od 1 września do 30 listopada 2019 roku; 20 grup, 400 uczestników
2.    Przeprowadzenie konkursu dla uczniów toruńskich szkół na film i plakat pn. "Pamiętam o miejscu pamięci narodowej bo..." w okresie od 1 września do 28 października 2019 roku.
3.    Uroczyste obchody 80 rocznicy pierwszych rozstrzeliwań na Barbarce w dniu 28 października 2019 roku; 100 uczestników.
4.    Opracowanie graficzne oraz druk broszury pn. "Klejnot w zielonej koronie. Barbarka dawniej i dziś..." w okresie od 1 sierpnia do 28 października 2019 roku.

Finansowanie:
Dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń