Plan Adaptacji Miasta Torunia do zmian klimatu

Toruń jest jednym z 44 miast w kraju, który przyjął Plan Adaptacji Miasta do zmian klimatu do roku 2030.

Celem tworzenie planów adaptacyjnych jest stworzenie rozwiązań zwiększających odporność miast na zmiany klimatu. W dokumencie zwraca się uwagę na działania adaptacyjne dla czterech najbardziej wrażliwych sektorów miasta: zdrowia publicznego, gospodarki wodnej, transportu oraz różnorodności biologicznej. Dla każdego z sektorów zaproponowane są działania:
• informacyjno-edukacyjne - podnoszące społeczną świadomość klimatyczną i propagujące dobre praktyki adaptacyjne,
• organizacyjne -wprowadzające zmiany w planowaniu przestrzennym oraz organizacji przestrzeni publicznej,
• techniczne - o charakterze inwestycyjnym, głównie w zakresie infrastruktury, która przyczynia się do ochrony miasta przed negatywnymi skutkami zmian klimatu.

Toruński Plan zawiera 32 działania adaptacyjne. Wśród nich znajdują się: miejski system monitoringu jakości powietrza, utworzenie internetowego narzędzia wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie adaptacji do zmian klimatu, wdrożenie rozwiązań z Programu Gospodarowania Wodami Opadowymi czy też dalsza rozbudowa infrastruktury komunikacji miejskiej wraz z zakupem taboru niskoemisyjnego.

Chcesz dowiedzieć się więcej kliknij tutaj: https://www.torun.pl/sites/default/files/pliki/plan_adaptacji_miasta_torunia_do_zmian_klimatu_do_roku_2030.pdf

Akcja edukacyjna organizowana w ramach projektu pn. "Toruń dba o środowisko dla przyszłych pokoleń".