Szkoła Leśna na Barbarce

Zadanie prowadzenia Szkoły Leśnej na Barbarce zostało powierzone Stowarzyszeniu w grudniu 2003 r. w drodze konkursu przez Prezydenta Miasta Torunia. TSE "Tilia? na podstawie odrębnej umowy użycza tereny od Gminy Toruń o powierzchni 3,8 ha, które określane są mianem Osady Leśnej Barbarka. Osada Leśna Barbarka jest położona w lesie w północno-wschodniej części Torunia, w odległości 13 km od centrum miasta, wewnątrz większego kompleksu leśnego. W tym miejscu oprócz urokliwych warunków przyrodniczych znajduje się miejsce kultu religijnego - zabytkowa kaplica św. Barbary. Przybywający na Barbarkę mogą odwiedzić Miejsce Pamięci Narodowej upamiętniające pomordowanych w czasie II wojny światowej mieszkańców Torunia i okolic. Na terenie Osady zlokalizowane są budynki Szkoły Leśnej na Barbarce, Bazy Noclegowej, stajni, stodoły oraz budynki gospodarcze. Dla odwiedzających Osadę przygotowano atrakcje w postaci Parku Linowego, placu zabaw, grillowisk i palenisk. Na terenie Osady Leśnej Barbarka oraz na obszarze przyległym została wyznaczona sieć ścieżek turystyczno-edukacyjnych dla osób zainteresowanych przyrodą i historią regionu.

Cele programu Szkoły Leśnej

-    prowadzenie szeroko rozumianej edukacji ekologiczno - przyrodniczej, 
-    oddziaływanie na postawy i zachowania proekologiczne społeczeństwa, 
-    podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, 
-    kultywowanie tradycji i poszanowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, 
-    chronienie zasobów przyrodniczych i środowiska naturalnego.
Program Szkoły Leśnej realizowany jest m.in. poprzez organizowanie zajęć przyrodniczo - ekologicznych, historycznych i kulturalnych dla różnego typu szkół, w tym dla uczniów niepełnosprawnych, organizowanie imprez, konkursów, kampanii,  organizowanie festynów oraz otwartych imprez okolicznościowych i rekreacyjnych.
Naszym celem jest zaszczepianie praktycznych działań proekologicznych. Z oferty zajęć przyrodniczo - ekologicznych co roku korzysta około 10000 uczniów.